Chavi_Saravana's Photos

Painted Storks at Bharatpur Bird Sanctuary (Keoladeo Ghana National Park)

View more Chavi_Saravana's photos

View Bharatpur Bird SanctuaryRelated Photos

Painted Storks at Bharatpur Bird Sanctuary (Keoladeo Ghana National Park)